יום שני, 21 ינואר, 2019
רב אדא בר אהבה הראשון זצ”ל

צפיות: 824

אמורא בבלי בדור הראשון - השני. נולד ביום פטירתו של רבי יהודה הנשיא (קידושין עב, א-ב). תלמיד מובהק של רב. כאשר מת רב וחזרו תלמידיו מלווייתו, קרא עוד...

קרא עוד

רבי אבהו זי”ע

רבי אבהו זי”ע

צפיות: 947

אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי. תלמידו המובהק של רבי יוחנן (כתובות גז, א). רבי יוחנן היה מחשיבו כבנו, שכאשר שאל רבי אבהו מרבי יוחנן דבר הלכה, קרא עוד...

קרא עוד

רבי אבא בר מרתא זי”ע

צפיות: 609

אמורא בבלי בדור השלישי-רביעי. הוא אבא בר מניומי. נקרא גם על שם אמו, כנראה משום שהודות לסגולה שעשתה לו אמו, נתרפא מנשיכת כלב שוטה (יומא פד א). קרא עוד...

קרא עוד

רבי אבא בר ממל זי”ע

צפיות: 624

אמורא ארץ-ישראלי בדור השני השלישי. קיבל מרבי אושעיא ( ירושלמי, ב"ק ב, א) וכן מסר בשם רב (ב"ב לת, א). נפטר בחיי רבי זירא ( ירושלמי, שבועות ג, ד). קרא עוד...

קרא עוד

רבי אבא בר כהנא זי”ע

צפיות: 671

אמורא בבלי שעלה לארץ ישראל בדור השלישי אביו היה תלמיד רב ואף רבי אבא מסר בשם רב ( ירושלמי, סוטה פרק ט הלכה יג). אך את עיקר תורתו של רב קיבל קרא עוד...

קרא עוד

רבי אבא בר זמינא זי”ע

צפיות: 668

אמורא ארץ ישראלי בדור הרביעי. תלמידו של רבי זירא ( ירושלמי, ברכות ז, ג). גם אביו זמינא היה חכם, והתגורר בעיר צור ( ירושלמי, בכורים ג, ג). פרנסתו קרא עוד...

קרא עוד

רבי אבא בר זבדי זי”ע

צפיות: 574

אמורא ארץ ישראלי בדור השני-שלישי שירד לבבל. היה תלמידו של רבי חנינא. אצלו למד יחד עם רבי אלעזר בן פדת ( ירושלמי תענית פרק ד הלכה ו) וארע שמסר קרא עוד...

קרא עוד

אבא בר אבא אבוה דשמואל זי”ע

צפיות: 753

אמורא בבלי בדור המעבר שבין התנאים לאמוראים. מחכמי בבל בדורו. אביו ורבו של האמורא שמואל ומכאן כינויו "אבוה דשמואל" (ברכות יח, ב). בכל התלמוד קרא עוד...

קרא עוד

אבא אושעיא איש טירייא זי”ע

צפיות: 685

אמורא ארץ ישראלי בדור הרביעי. נולד ביום שנפטר רבי (ב"ר נח, ב). היה חסיד וזהיר במעשיו ( ירושלמי, ב"ק י, י). מוזכר גם בקשר לקידוש שם שמים בהחזירו קרא עוד...

קרא עוד

אבא אומנא חסיד גדול זי”ע

צפיות: 619

חסיד בדור השלישי לאמוראים חי בבבל. מלאכתו הייתה הקזת דם לצורכי ריפוי. בכל יום שאלו לשלומו מן השמים, ואילו לשלום אביי שאלו רק בכל ערב שבת. קרא עוד...

קרא עוד