יום שישי, 22 פברואר, 2019
רבי אחא זצ”ל

רבי אחא זצ”ל

צפיות: 601

אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי (בסביבות שנת ד,ס' / 300). יליד העיר לוד (ירושלמי, סנהדרין א, ב). למד תורה אצל רבי יוסי בר חנינא (ירושלמי, יבמות א, ב) קרא עוד...

קרא עוד

רבי אושעיא בר שימי זצ”ל

צפיות: 540

אמורא ארץ ישראלי בדור הששי בסביבות שנת ד'ק"ס (400). בנו של רבי שמאי, מאמוראי ארץ-ישראל בדור הרביעי. היה תלמידו של רבי יצחק בר אלעזר, וקרא לו קרא עוד...

קרא עוד

רב אושעיא זצ”ל

רב אושעיא זצ”ל

צפיות: 544

אמורא בבלי בדור השלישי והרביעי בסביבות שנת ד'ע' (310). תלמידו של רב יהודה בר יחזקאל (גיטין כה, א). שאל את רב הונא (בכורות לז, ב). ישב בנהרדעא ואחר קרא עוד...

קרא עוד

רבי אושעיא “אבי המשנה” זצ”ל

צפיות: 636

מגדולי אמוראי ארץ-ישראל בדור הראשון, בסביבות שנת ג'תתקפ"ה (225). זכה לכינוי "אבי המשנה" (ירושלמי, ב"ק ד, ו). נולד בדרומה של ארץ-ישראל (ירושלמי, קרא עוד...

קרא עוד

רב אויא זצ”ל

רב אויא זצ”ל

צפיות: 675

אמורא בבלי בדור הרביעי (בסביבות שנת ד'צ / 330). למד בפומבדיתא בישיבתו של רב יוסף (ברכות כח, ב). מצינו, שרב יוסף פונה אליו בשאלה (שבת סג, א). נשא את קרא עוד...

קרא עוד

רב אדא משוחאה זצ”ל

רב אדא משוחאה זצ”ל

צפיות: 607

אמורא בבלי בדור השלישי. תלמידו של רב יהודה (ב"מ קז, ב). נראה, שהוא בר אדא שמזכיר רבא "בר אדא משוחאה אסברא לי" (עירובין נו, ב), ופירש רש"י: "משוחאה קרא עוד...

קרא עוד

רב אדא בר מתנה זצ”ל

רב אדא בר מתנה זצ”ל

צפיות: 570

אמורא בבלי בדור השלישי. תלמידו של רב (שבת קט, א). ישב גם לפני רב יוסף, וכשרב יוסף חלה ושכח את תלמודו, היה הוא מזכירו באומרו לו: "בפירוש אמרת קרא עוד...

קרא עוד

רב אדא בר מתנא זצ”ל

רב אדא בר מתנא זצ”ל

צפיות: 583

אמורא בבלי בדור החמישי-הששי. תלמידם של אביי ושל רבא (ברכות סב, ב). ישב לפני רבא יחד עם רב פפא חברו (כתובות פה, א). האריך ימים עד לתקופת רבינא קרא עוד...

קרא עוד

רב אדא בר מניומי זצ”ל

צפיות: 612

אמורא בבלי בדור השביעי. תלמידו של רבינא (ב"ק לא, ב). היה ראש הדיינים בנהרדעא (סנהדרין יז, ב). במחלוקת שהיתה לו עם חברו , הונא מר בריה דרב אידי, קרא עוד...

קרא עוד

רב אדא בר אהבה השני זצ”ל

צפיות: 534

אמורא בבלי בדור החמישי, תלמידו האהוב של רבא , שקראו "בני" (סנהדרין פא, ב). היה "מסדר את משנתו עשרים וארבע פעמים כנגד [ספרי] תורה נביאים קרא עוד...

קרא עוד