יום שלישי, 13 נובמבר, 2018
רב אחאי זצ”ל

רב אחאי זצ”ל

יום ההילולה - ד' אדר | צפיות: 636

רב אחאי (אחא) מאחרוני האמוראים וראשוני הסבוראים. מובא בבבלי (חולין נט, ב) שחלק על בן דורו, רב שמואל בריה דרב אבהו (שנפטר ביום א' ד' באדר ד'רס"ו קרא עוד...

קרא עוד

רבינא בר רב הונא זצ”ל

יום ההילולה - י"ג כסלו | צפיות: 543

רבינא בר רב הונא אחרון אמוראי בבל ומראשי הדור השמיני לאמוראים. האריך ימים ונפטר ביום ד', י"ג בכסלו ד'ר"ס (499). עם פטירתו נחתם התלמוד הבבלי. קרא עוד...

קרא עוד

אבא אומנא זצ”ל

אבא אומנא זצ”ל

צפיות: 689

חסיד גדול. מלאכתו הייתה הקזת דם לצורכי ריפוי. חי בבבל בדור השלישי לאמוראים. בכל יום שאלו לשלומו מן השמים ואילו לשלום אביי שאלו רק בכל ערב קרא עוד...

קרא עוד

רבי אבא זצ”ל

רבי אבא זצ”ל

צפיות: 619

אמורא בבלי בדור השלישי. תלמידם של רב הונא (מנחות כט, א) ושל רב יהודה (יבמות עה, ב). למד מפי רב (יומא סד, ב) ושמואל (ברכות נ, א). עלה לארץ-ישראל קרא עוד...

קרא עוד

רב אידי בר אבין זצ”ל

צפיות: 676

אמורא בבלי בדור הרביעי (סביב שנת ד'צ"ה / 335). אביו רבי אבין נגרא היה רגיל להדליק נרות רבים לכבוד שבת. פעם עבר רב הונא על פתחו ואמר: שני אנשים קרא עוד...

קרא עוד

רב אידי זצ”ל

רב אידי זצ”ל

צפיות: 523

אמורא ארץ-ישראלי בדור השני (סביב שנת - ד'כ"ה / 265). תלמידו של רבי יהושע בן לוי (עירובין ס, ב). כונה בתלמוד "בר בי רב דחד יומא" (תלמיד ליום אחד), קרא עוד...

קרא עוד

רבי איבו זצ”ל

רבי איבו זצ”ל

צפיות: 578

אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי (סביב שנת '- ד'ס' / 300). מקום מושבו היה כפי הנראה בטבריה. תלמידו של רבי ינאי (פסחים מו, א). מבעלי האגדה החשובים. זכה קרא עוד...

קרא עוד

רב אחא בריה דרבא זצ”ל

צפיות: 636

אמורא בבלי בדור השישי. בדרך כלל מוזכר בתלמוד כ"רב אחא" ללא שם אביו. עמד בראש ישיבת פומבדיתא משנת ד'קע"ד (414) עד פטירתו בשנת ד'קע"ט (419). תלמיד קרא עוד...

קרא עוד

רב אחא בר יעקב זצ”ל

צפיות: 582

אמורא בבלי בדור השלישי והרביעי (סביב שנת ד'פ' / 320). תלמידו של רב הונא (יבמות סד, ב). רבא ואביי חיו בסוף ימיו ונשאו ונתנו עמו בהלכה (חולין י, ב). קרא עוד...

קרא עוד

רבי אחא בר חנינא זצ”ל

צפיות: 597

אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי (בסביבות שנת ד'ס' / 300). דודו היה שמואל בר נחום (ב"ק נה, א). מושבו היה בדרום (חולין קלב, ב), כנראה בעיר לוד. כאשר עקר קרא עוד...

קרא עוד